Centre d’orientació familiar

Centre Orientació familiar

La “Carta dels Drets de la Família”, en el seu preàmbul, lletra “e”, fent-se ressò del núm. 43 de l’Exhortació Apostòlica “Familiaris Consortio” del Beat Joan Pau II diu: La família constitueix, més que una unitat jurídica, social i econòmica, una comunitat d’amor i de solidaritat, insubstituïble per a l’ensenyament i transmissió dels valors culturals, ètics, socials, espirituals i religiosos, essencials per al desenvolupament i benestar dels seus propis membres i de la societat.

Tanmateix el Concili Provincial Tarraconense de l’any 1995 “insta a la creació de serveis d’orientació familiar que assessoraran els matrimonis i les famílies en les qüestions morals, en les dificultats de parella, de procreació responsable i d’educació dels fills, així com també els serviran, els acompanyaran i els ajudaran quan passen per situacions personals, conjugals i familiars doloroses”.

La Delegació de Pastoral Familiar de l’Arxidiòcesi de Tarragona va crear el Centre d’Orientació Familiar (COF) volent dur a la pràctica pastoral les resolucions de la Familiaris Consortio i del Concili Provincial Tarraconense per tal d’oferir un servei a totes les famílies de l’arxidiòcesi que el poguessin necessitar.